Nieuws

Is dit het toekomstbeeld voor de Rivierzone?

In het Vlaardingse gebied Rivierzone zijn diverse woningbouwontwikkelingen in voorbereiding. Waar de Rivierzone zich vanuit historie kenmerkt door veel industrie, is de wens dit gebied meer in te richten voor wonen en werken.

Waarom een gebiedsvisie?

Bij de woningbouwopdracht waarbij Vlaardingen 2000 extra te bouwen woningen vóór 2030 moet realiseren, wordt vooral gekeken naar het gebied rondom Metrostation Vlaardingen Centrum. In totaal kunnen hier ca 2500 woningen worden gebouwd. Omdat al diverse plannen worden gemaakt, was behoefte om snel een gebiedsvisie te ontwikkelen waaraan we deze plannen kunnen toetsten. Zo dragen de verschillende plannen positief bij aan de totale gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Ook de omliggende wegen, fiets- en wandelpaden, maar ook pleinen, kades en het Maaspark verdienen een opknapbeurt

Totstandkoming en inhoud

Afgestemd met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en ontwikkelaars uit de drie deelgebieden is deze concept gebiedsvisie Rivierzone opgesteld. De visie schetst hoe het gebied zich kan ontwikkelen en er over 5 tot 10 jaar uit kan zien. De visie is vooral ruimtelijk, dus waar kan wat gebouwd worden. Tegelijkertijd wordt ook aangegeven waar onderwijs, zorg, sport, wegen en paden, groen, water en dergelijke kan komen. Of alles echt zo wordt uitgevoerd is niet zeker, maar wordt wel nagestreefd. Diverse plannen in de Rivierzone zijn al in voorbereiding. Deze plannen worden zoveel mogelijk afgestemd op deze visie. Hierdoor wordt het gebied als één geheel ontwikkeld. De diverse afzonderlijke plannen worden hierop afgestemd. 

Gebiedsvisie inzien en reageren

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie Rivierzone (pdf, 30 MB) in concept vastgesteld en is tot 30 november ter consultatie voorgelegd. Dit houdt in dat iedereen de gebiedsvisie kan inzien en hierop kan reageren. Reageren kan tot 30 november via www.vlaardingen.nl/contactformulier onder vermelding van Gebiedsvisie Rivierzone.

De reacties uit deze consultatieronde zullen aan het college worden voorgelegd. Samen met de beantwoording van de reacties wordt de gebiedsvisie Rivierzone door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de gebiedsvisie wordt de herinrichting van wegen, pleinen, kades en het Maaspark uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad. Door realisering van deze woningbouwplannen met al zijn voorzieningen ontstaat een nieuw stadsdeel van Vlaardingen.

Rivierzone