Samen bouwen

De Woonvisie

Nieuwe Woonvisie schetst ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. Er is een grote vraag naar woningen in Vlaardingen door een gevarieerde groep woningzoekenden. Met de stijgende druk op de woningmarkt stelt het college voor om de woningbouwambitie tot 2030 te verhogen met bijna 1.000 woningen. Dit betekent dat er circa 4.500 woningen gebouwd moeten gaan worden tot 2030. Hiervan zijn ruim 2.900 inmiddels vastgelegd in overeenkomsten met marktpartijen. 

WoonvisieDe Woonvisie laat zien dat er voldoende ruimte is in de stad om deze opgave te kunnen realiseren. Het grootste deel van deze woningen wordt gebouwd in de Rivierzone. Het college heeft hiervoor onlangs bij het Rijk een subsidie woningbouwimpuls aangevraagd om versnelling mogelijk te maken. 
Maar ook in de andere wijken worden nieuwe woningen gebouwd, zowel door de markt als door woningcorporaties. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt over investeringen in de sociale woningvoorraad voor verduurzaming, renovatie, sloop-nieuwbouw en leefbaarheid. De grootste aandacht gaat hierbij de komende 10 jaar uit naar de Westwijk, omdat hier de leefbaarheid het meest onder druk staat. Door de woningvoorraad in Vlaardingen meer in balans te brengen pakken we al deze nieuwe vraagstukken aan.

Wonen en Zorg

Een ander thema dat in de Woonvisie aan bod komt, is het thema Wonen en Zorg. De samenstelling van de bevolking verandert. We worden gelukkig allemaal ouder en dit vraagt om specifieke woonvormen, ook wanneer zorg nodig is. Door te voorzien in deze woonvormen, zorgen we voor doorstroming en komen ook weer woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld startende gezinnen. 
In de Woonvisie is een kwaliteitskader woningbouw opgenomen die duidelijk maakt waar woningen aan moeten voldoen. Met de zorgpartijen wordt gewerkt aan concrete afspraken hierover.

Kwaliteit bestaande woningvoorraad

Ook is de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad opgenomen in de Woonvisie. Met de opgave om te verduurzamen zijn er nieuwe kansen om woningeigenaren te ondersteunen om hier
verbetering in aan te brengen. Eind dit jaar komt er duidelijkheid welke duurzame warmtebron in de verschillende wijken toegepast kan gaan worden. Dit biedt kansen om diverse vraagstukken die spelen in de bestaande woningvoorraad aan elkaar te koppelen.

Ivana Somers-Gardenier - Woonvisie - Samen Bouwen aan Vlaardingen

Ivana Somers -Gardenier, wethouder Bouwen en Wonen: “Afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van de woonvisie en de projecten in de stad. Het college zet met de Woonvisie een duidelijke koers uit voor de komende 10 jaar en gaat op volle kracht verder met de woningbouwopgave. We zien voldoende ruimte in de stad om deze te realiseren. Door de klimaatveranderingen is er een grote duurzaamheidsopgave. In een aantal wijken zien we dat de leefbaarheid verslechtert. Door de woningvoorraad in Vlaardingen meer in balans te brengen pakken we al deze nieuwe vraagstukken aan.”

De Woonvisie is te downloaden op www.vlaardingswonen.nl. Hier is ook informatie te vinden over het verdere proces van de Woonvisie én de woonverhalen en woonprojecten in Vlaardingen.

Nieuwsgierig naar hoe het wonen in Vlaardingen bevalt en hoe we in onze stad voorzien in de verschillende woonbehoeften? Lees dan zeker de woonverhalen van onze inwoners en neem een kijkje bij de diverse projecten.

Woonvisie en Participatiebijlage